algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als cliënt en Sensory Lab.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Sensory Lab zich het recht voor 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt.

Voor de te leveren zorg kan indien u een verwijzing heeft van een jeugdprofessional of arts, in overleg met u, een arrangement aangevraagd worden bij uw gemeente. Vanuit dit arrangement wordt de te leveren zorg gefinancierd.Bij een goedgekeurd arrangement gaat de factuur rechtstreeks naar uw gemeente.

Is er geen overeenkomst met uw gemeente of geen verwijzing dan krijgt u maandelijks een factuur. U dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Indien de cliënt in verzuim verkeert, is Sensory Lab gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Deze maatregel wordt uitgevoerd door een incassobureau. De kosten die hiervan worden bij cliënt in rekening gebracht

Gedragscode

Sensory Lab verwacht van cliënten, bezoekers en derden, dat zij niet in strijd handelen met de in deze code opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kan een ieder op het bestaan van de code worden gewezen. De gedragscode wordt op een voor cliënten, bezoekers en derden zichtbare plaats in de wachtruimte gelegd.

Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.

De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.

Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat zorgt u dat er geen waardevolle spullen hierin aanwezig zijn.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Omgang met cliënten, bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt.

De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt of het cliëntsysteem dit onmiddellijk aan te geven.

Indien er, door bijv. geloofsovertuiging, tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt / het cliëntsysteem dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.

Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn zal vooraf toestemming aan de cliënt / cliëntsysteem) gevraagd worden.

De therapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt / cliëntsysteem respectvol te gedragen en ongewenste informaliteit achterwege te laten.

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt / cliëntsysteem en therapeut een andere therapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.

Besproken onderwerpen met de cliënt / cliëntsysteem blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 Arbeidsomstandigheden en werkvloer

De inrichting van de praktijk voldoet aan wettelijk eisen daaromtrent, in het bijzonder de ARBO-wetgeving, maar is in ieder geval zodanig dat therapeuten, cliënten, bezoekers en derden zich veilig voelen.

De omgang tussen therapeuten, cliënten, bezoekers en derden wordt bepaald door respect voor ieders ras, sekse, levensbeschouwing en leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode.

Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen, mondeling of schriftelijk zijn niet toegestaan.

Bovenstaande komt mede tot uiting door het bieden van mogelijkheden voor het beleven van uitingen samenhangend met sekse, levensbeschouwing en leeftijd.