Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Onze praktijk streeft er naar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kunt u over iets ontevreden zijn. De zorg voldoet niet aan uw wensen of u heeft suggesties voor verbeteringen. Daarom is het belangrijk dat u uw klachten, ideeën maar ook waardering aan ons kenbaar maakt. Met uw reactie kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Wij hebben een klachtenregeling die tot doel heeft de afhandeling van een klacht zo correct mogelijk te laten verlopen. De klachtenregeling voldoet aan de eisen van de nieuwe wet ingesteld op 1 januari 2016; de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg;  de WKKGZ.

Wat te doen als u een klacht heeft  

Indien u een klacht heeft, kunt u deze met ons bespreken of indienen bij de praktijk door middel van een klachtenformulier. U kunt het klachtenformulier zelf invullen, maar ook melden bij uw hulpverlener. In het laatste geval, zal uw hulpverlener het klachtenformulier voor u invullen. Op het klachtenformulier worden uw klacht en contactgegevens opgenomen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de aanpak en afronding op een correcte wijze aan u terug te communiceren. Wanneer de klacht is afgehandeld, worden de afspraak en oplossing op het klachtenformulier geregistreerd. Afgehandelde klachten worden ten minste één jaar door de praktijk bewaard.

Hoe en bij wie kan een klacht worden ingediend?

  De klacht kan zowel schriftelijk, via e-mail, telefonisch als mondeling worden ingediend bij de hulpverlener. De hulpverlener registreert de klacht op het klachtenformulier en informeert de melder over de werkwijze. Indien gewenst of noodzakelijk kan verzocht worden om nadere toelichting door de melder. De hulpverlener onderzoekt de klachten en stelt een vervolg vast. Vervolgens draagt de hulpverlener zorg voor terugkoppeling aan de melder en eventuele betrokkenen. De therapeut registreert naast de klacht of afwijking ook het vervolg.

Mocht de melder het niet eens zijn met te nemen maatregelen en komen de hulpverlener en de melder er samen niet uit, kan deze zich wenden tot de klachtenregeling van het KNGF. Indien van toepassing wordt het klachten en afwijkingen beleid verspreid onder medewerkers en stagiaires. Het klachten- en afwijkingenbeleid is beschikbaar voor cliënten in de wachtruimte van de praktijk. Voor de registratie en uitwerking van klachten en afwijkingen wordt gebruik gemaakt van een registratie- en onderzoekssysteem.      

Vertrouwenspersoon

De praktijk is daarnaast aangesloten bij AKJ/Zorgbelang Brabant. Zij bieden de mogelijkheid om een onafhankelijke vertrouwenspersoon mee te laten denken. Zij zullen adviseren, luisteren en jullie belangen behartigen.  

 

Hoe is uw privacy geregeld?

Alle medewerkers van Sensory Lab hebben geheimhoudingsplicht. Wanneer geheimhouding voor de oplossing niet mogelijk is, wordt dit vooraf met u als klager besproken. Als het wenselijk is kan een externe collega betrokken worden bij de klachtbemiddeling.